Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
16/11/2018

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

Klasa: 112-01/18-01/01

Urbroj: 2178/01-36-01-18-1    (6383)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 17. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/18) i Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja od 23. listopada 2018., Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

Ravnatelja/icu Centra za razvoj Brodsko-po­savske županije imenuje predstavničko ti­jelo Brodsko-posavske županije na prijedlog Upravnog vijeća na mandat od četiri godine.

Uvjeti:

– visoka stručna sprema iz područja tehničkih ili društvenih znanosti

– pet godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima

– aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu

– hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice, a ako hrvatski državljanin/državljanka ne posjeduje nijednu od navedenih isprava može se priložiti i preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik potvrde ranijeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslik ugovora o radu ili rješenje i sl.) iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na odgovarajućim rukovodećim poslovima

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada ustanove s financijskim planom

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno poštom na adresu: Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja, ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije zadržava pravo ne izabrati ravnatelja/ice nakon raspisanog natječaja te ga poništiti bez posebnog obrazloženja.

Centar za razvoj
Brodsko-posavske županije

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200