Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
16/05/2018

OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program). Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 2. svibnja 2018. godine (sukladno točki 9. Programa). Otvoreni javni poziv je otvoren do 15. lipnja 2018. godine.

2. IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087 planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

3. KORISNICI
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07). Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 20031
.
Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

1 http://www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/regulations/launch-2003-361-EC.html
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_hr.html
 https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/IZRACUN%20MSP.pdf
2
Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:
 imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave
 zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog2 u prethodnoj poslovnoj godini
 imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore3)
 imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

4. NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE
Osnovna namjena:
- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):
- sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te
naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna

5. INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore od strane korisnika te solemnizirane bjanko zadužnice. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr).

6. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE
Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

7. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima i uvjetima prihvatljivosti za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Programa.

8. NADZOR
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteno je izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popiskorisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Otvorenog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Otvorenog javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (www.mingo.hr).
 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200