Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
03/07/2020

Održano savjetovanje poduzetnika u općini Okučani

Predstavljeni su i natječaji Brodsko-posavske županije koji su trenutno u najavi, kako bi poduzetnici bili upoznati i sa sredstvima koja će im biti na raspolaganju.

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, organizirao je savjetovanje o objavljenom Javnom pozivu Brodsko-posavske županije za “Mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini“, s ciljem postizanja što više razine informiranosti poduzetnika.

...

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, organizirao je savjetovanje o objavljenom Javnom pozivu Brodsko-posavske županije za “Mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini“, s ciljem postizanja što više razine informiranosti poduzetnika.

Predstavljeni su uvjeti Javnog poziva, proces pripreme projektne prijave te postupak dodjele bespovratnih sredstava kako bi poduzetnici dobili što više relevantnih informacija prije same prijave, a samim time im se i olakšao proces prijave. Također su predstavljeni i natječaji Brodsko-posavske županije koji su trenutno u najavi, kako bi poduzetnici bili upoznati i sa sredstvima koja će im biti na raspolaganju. Stojimo na raspolaganju u vidu pružanja informacija o mogućnostima dodjele bespovratnih sredstava svim poduzetnicima s područja Brodsko-posavske županije, na sljedeće brojeve i mail-ove:
Zdravko Ljubas, 091/289 1107, zdravko@ctr.hr
Karlo Zec, 095/354 4175, karlo@ctr.hr

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
24/06/2020

Odluka o poništenju javnog natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto  Višeg stručnog suradnika za za EU projekte u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnosti.

Odluka

09/06/2020

Natječaj za zapošljavanje: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za EU projekte

Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 9.6.2020.
Natječaj vrijedi...

Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 9.6.2020.
Natječaj vrijedi do: 17.6.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike

excel
osnove korištenja računala u Windows okruženju
word
internet

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA: 023-01/20-01/06, URBROJ: 2178/01-36-01-20-1 Centar za razvoj Brodsko - posavske županije raspisuje 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE – 1 izvršitelj/ica
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

visoka stručna sprema tehničkog, prirodnog ili društvenog smjera,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
poznavanje rada na računalu,
poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:

punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis u Europass obrascu,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku potvrde ranijeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili presliku ugovora o radu ili rješenje i sl.) iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da Centar za razvoj Brodsko-posavske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/2018).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. navedenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave preporučeno poštom na adresu:
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
Trg pobjede 26 a
35 000 Slavonski Brod,
s naznakom: „Prijava na javni natječaj“
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Ravnatelj imenuje komisiju za provedbu javnog natječaja. Komisija utvrđuje listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune. 
Kandidati s liste pozvat će se na testiranje i razgovor.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, engleskog jezika, poznavanja rada na računalu i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na oglasnoj ploči Centra za razvoj Brodsko-posavske županije i  na web stranici http://www.ctr.hr/ objavit će se vrijeme održavanja testiranja i razgovora, područje provjere znanja te izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i razgovora.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Poslodavac


Poslodavac: Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
Kontakt:

pismena zamolba: Trg pobjede 26a, 35 000 Slavonski Brod

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
10/03/2020

Europska komisija pokreće četvrti krug dodjele bespovratnih sredstava iz WiFi4EU inicijative

Iz Hrvatske je do sada registrirano 485 jedinica lokalne samouprave od kojih je 438, u prethodna tri poziva, već osvojilo vrijednosne kupone ukupne vrijednosti 6.570.000 eura.

U utorak, 17. ožujka 2020. u 13 sati, Europska komisija objavit će četvrti i posljednji poziv za dodjelu bespovratnih sredstava tj. vrijednosnih kupona za izgradnju Wi-Fi infrastrukture na javnim mjestima na kojima bi bilo omogućeno besplatno korištenje interneta. Poziv će biti otvoren do 18. ožujka 2020. u 17 sati.

Za ovaj poziv predviđena je dodjela 947 vrijednosnih...

U utorak, 17. ožujka 2020. u 13 sati, Europska komisija objavit će četvrti i posljednji poziv za dodjelu bespovratnih sredstava tj. vrijednosnih kupona za izgradnju Wi-Fi infrastrukture na javnim mjestima na kojima bi bilo omogućeno besplatno korištenje interneta. Poziv će biti otvoren do 18. ožujka 2020. u 17 sati.

Za ovaj poziv predviđena je dodjela 947 vrijednosnih kupona u pojedinačnom iznosu od  15 tisuća eura. Odabir će se vršiti  po kriteriju prvenstva, odnosno redoslijeda zaprimanja prijave elektroničkim putem (first come-first served). Minimalni broj vrijednosnih kupona koji je osiguran za svaku zemlju članicu, neovisno o redoslijedu prijave na poziv je 15 (što u protuvrijednosti iznosi 225 tisuća eura), dok maksimalni broj nije određen. Kao i u prethodna dva poziva, prihvatljivi korisnici dodijeljenih sredstava bit će jedinice lokalne samouprave ili udruženja jedinica lokalne samouprave koje do sada nisu osvojile niti jedan vrijednosni kupon i koje su registrirane na portalu WiFi4EU.

Iz Hrvatske je do sada registrirano 485 jedinica lokalne samouprave od kojih je 438, u prethodna tri poziva, već osvojilo vrijednosne kupone ukupne vrijednosti 6.570.000 eura. Time je gotovo 80% hrvatskih općina i gradova osvojilo vrijednosne kupone, a većina njih već je implementirala WiFi rješenja na svojim područjima i otvorila mreže za besplatno korištenje javnosti.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
31/10/2019

Dugogodišnji zakup državnog šumskog zemljišta – objavljen javni poziv

U cilju poticanja gospodarske djelatnosti te prateći potrebe turističke djelatnosti, Uredba predviđa niz svrha kojima se može upotpuniti turistička ponuda te omogućuje manjim gospodarskim subjektima pružanje različitih dodatnih usluga te povećanje raznolikosti ponuda i pratećih sadržaja.

Hrvatske šume d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prema novoj Uredbi o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/19) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u lipnju ove godine, javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o....

Hrvatske šume d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prema novoj Uredbi o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/19) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u lipnju ove godine, javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. ovlašten je na temelju javnog poziva za prikupljanje ponuda, davati u zakup na vrijeme do 10 godina šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima.

Najveća površina šumskog zemljišta u svrhu pašarenja koju javni šumoposjednik može dati jednoj osobi u zakup je 3,3 ha po uvjetnom grlu, a uvjeti za prijavu na javni poziv su da je pravna ili fizička osoba registrirana u Upisniku poljoprivrednika te vlasnik ili posjednik stoke. Kriteriji prednosti za dodjelu šumskog zemljišta za pašarenje propisani su člankom 7. Uredbe, koju u cijelosti prenosimo:

Osoba koja nema najmanje 3,3 ha zemljišta pogodnog za pašarenje po uvjetnom grlu u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog poziva ima pravo prvenstva zakupa šumskog zemljišta, redoslijedom kako je navedeno:

1. ako najmanje tri godine do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni poziv
2. ako je dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu
3. ako je na dan raspisivanja javnog poziva mlađa od 41 godinu
4. ako ponudi najviši iznos zakupnine uz ograničenje iz članka 4. stavka 11. Uredbe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka i koja ponudi najviši iznos zakupnine. Osoba iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje pravo prednosti uz uvjet prihvaćanja najvišeg iznosa ponuđene zakupnine.

„Uredbom i  javnim pozivom za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH, vrlo smo jasno definirali kriterije prema kojima poljoprivrednici mogu dobiti zemlju koja im nedostaje  za ispašu stoke, što je od velike važnosti za krške županije te daje lokalnim poljoprivrednicima priliku za povećanje stočarske proizvodnje u ruralnim krajevima u kojima je teže živjeti, raditi i zarađivati. Vjerujem da ćemo na ovaj način urediti korištenje šumskih zemljišta u vlasništvu RH te kroz ugovore o zakupu na 10 godina dati korisnicima pravnu sigurnost, kako bi kvalitetno planirali svoje poslovanje i investicije te posredno utjecati na povećanje obujma proizvodnje, unapređenje stočarstva te gospodarstva u cjelini.“ – izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković te podsjetila da je do 6. studenog 2019. godine otvoren poziv za kratkoročni zakup šumskog zemljišta kojim se regulira pravo svima koji su bez pravne osnove od 2015. godine upisali zemlju koju koriste u ARKOD, kako bi se temeljem uvjetnih grla osigurala dostatna površina za pašarenje. „Time je Ministarstvo poljoprivrede stvorilo pravni okvir kako bi se korištenje šumskog zemljišta što brže riješilo u interesu razvoja stočarstva, ruralnog prostora i povezanih djelatnosti“ – zaključila je ministrica Vučković.

U cilju poticanja gospodarske djelatnosti te prateći potrebe turističke djelatnosti, Uredba predviđa niz svrha kojima se može upotpuniti turistička ponuda te omogućuje manjim gospodarskim subjektima pružanje različitih dodatnih usluga te povećanje raznolikosti ponuda i pratećih sadržaja.

Prema zakonskim odredbama šumsko zemljište može se dati u zakup u svrhe pašarenja; odmora, rekreacije i sporta; postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m².

Prema Uredbi cijeli postupak dodjele šumskog zemljišta i operativna provedba povjerena je Hrvatskim šumama. Sve informacije o javnom pozivu nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskih šuma

Pozivamo stočare da se za dodatne informacije obrate Hrvatskim šumama, odnosno nadležnim šumarijama na svom terenu: https://www.hrsume.hr/index.php/hr/tvrtka/uprave  

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200