Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

O CTR-u

Prelaskom na tržišnu ekonomiju posebno mjesto u Republici Hrvatskoj zauzima razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrta i zadrugarstva jer se smatra da će oni najviše pridonijeti restrukturiranju gospodarstva i smanjenju nezaposlenosti. Brodsko-posavska županija prepoznala je značaj podržavajuće poduzetničke infrastrukture, tj. institucija u okviru kojih će se poduzetnicima početnicima, ali i postojećim poduzetnicima pružati informativno - savjetodavna i stručna pomoć na jednom mjestu.

Početkom devedesetih točnije 1992. godine, predstavnici Županije, znanstvenih institucija i lokalni stručnjaci osnivaju trgovačko društvo Centar za tehnološki razvoj (CTR) kao buduću jezgru za znanstveno-istraživački rad, transfer tehnologija i podršku inovativnom stvaralaštvu.

Županija je 1994. godine Centru povjerila izdavanje Poslovnog vodiča kroz Županiju (na hrvatskom i engleskom jeziku) s osnovnim ciljem predstavljanja županije u Hrvatskoj i inozemstvu te privlačenja ulagača u županiju.

Od 1997. godine Brodsko-posavska županija povjerila je temeljem godišnjeg ugovora CTR-u ulogu Županijske razvojne agencije (prve u Hrvatskoj). Kao takav, jedan je od nositelja izrade i provedbe Regionalnog operativnog programa Brodsko-posavske županije za razdoblje 2005-2012. godine.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 2010. godine izdaje potvrdu kojom se potvrđuje da je CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. upisana, na prijedlog Brodsko-posavske županije, u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

Danas CTR - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije d.o.o. čini neizostavni dio poduzetničke infrastrukture u Brodsko-posavskoj županiji koji zadovoljava ne samo potrebe poduzetnika, nego pruža i specijalizirane oblike pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi u izradi i provođenju poduzetničkih i razvojnih projekata u okviru pretpristupne strategije EU.

 

 

Područje aktivnosti

 • istraživačko-razvojni rad, samostalno i u suradnji s osnivačima
 • pružanje poslovnih, tehničkih, financijskih, pravnih i obrazovnih usluga
 • izrada predinvesticijskih i investicijskih studija i poslovnih planova u cilju dobivanja financijskih sredstava od banaka
 • izrada i implementacija projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi)
 • provedba programa bespovratnih potpora i Operativnih programa Vlade
 • privlačenje stranih ulaganja u Brodsko-posavsku županiju
 • transfer tehnologija s ciljem osnivanja malih i srednje velikih poduzeća
 • istraživanje tržišta i pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu
 • suradnja s inovatorima
 • izdavačka djelatnost

 

 

Neki od rezultata

 

 • Savjetovano više od 1.500 budućih, novih i postojećih poduzetnika,
 • Suradnja sa domaćim i stranim ministarstvima i institucijama
 • Realizirano preko 300 projekata za bespovratne potpore raznih ministarstava i domaćih fondova
 • Prijavljeno preko 20 projekata na pretpristupne fondove EU
 • Izrađeno više od 1.500 Poslovnih planova i Investicijskih studija za realizaciju ulaganja te zapošljavanja više od 1.500 ljudi
 • Osnovana 2 uspješna klastera (Posavina - povrće i Transportni Centar)
 • Formirano 10-ak poslovnih zona u županiji
 • Danas ima 15 zaposlenih, od toga 9 žena.

 

Ciljevi djelovanja CTR-a, koji proizlaze iz njegove misije, vodeći računa o stupnju razvoja, specifičnim potrebama i zahtjevima lokalnog okruženja, su:

 

 • stvaranje pozitivnog poduzetničkog ozračja,
 • smanjenje nezaposlenosti putem otvaranja novih radnih mjesta,
 • povezivanje unutar malog gospodarstva (zadrugarstvo, clusteri, kooperacija),
 • brže uključivanje u poduzetništvo posebnih ciljnih skupina (mladi, žene, branitelji),
 • razvoj ljudskih resursa kroz izobrazbu za poduzetništvo i osposobljavanje poduzetnika kroz dopunsko obrazovanje,
 • lokalni i regionalni razvoj,
 • objedinjavanje i koordinacija aktivnosti na privlačenju direktnih stranih investicija,
 • pomoć pri ulaganju i praćenje procesa ulaganja,
 • koordinacija i pomoć pri izradi projekata za potrebe regionalnog razvoja,
 • koordinacija i pomoć pri izradi aplikacija za dobivanje sredstava iz europskih fondova

 

Pravo na pristup informacijama

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva CTR - Razvojnoj agenciji Brodsko-posavske županije d.o.o. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je:

 1. ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili
 2. ako se obrazac ne koristi, potrebno naznačiti da se radi o Zahtjevu za pristup informacijama (ili naglasiti da se zahtjev podnosi slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama).

Osoba zadužena za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jest Ivana Rečić.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o., Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod,
 • ektroničkom poštom na adresu: irecic@ctr.hr s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama
 • na broj telefaksa: 035/400–130, uz naznaku: Zahtjev za pristup informacijama
 • donijeti osobno u CTR - Razvojnu agenciju Brodsko-posavske županije radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. CTR ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN 38/11).

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

 

PLAN RADA

 

Plan  rada CTR-RA BPŽ d.o.o. za 2016. godine

Plan rada CTR-RA BPŽ d.o.o. i Financijski plan za 2017. godinu

Plan rada CTR-RA BPŽ d.o.o. i Financijski plan za 2018. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN I IZVRŠENJE

Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaj (PDF) (EXCEL)

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. (PDF) (WORD)

JAVNA NABAVA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (na snazi od 22.02.2019.)

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016, a vezano uz ovaj postupak javne nabave, naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

· Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o., Ul. Ivana Cankara 76, 35000 Slavonski Brod, OIB: 72233813800

· Klaster Posavina povrće d.o.o., Savska 6a, 35424 Orubica, OIB: 00052274227. 

Registar sklopljenih ugovora

PLAN NABAVE 

Plan nabave za 2020.

I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020.

 

DONACIJE I SPONZORSTVA

Trenutno nema otvorenih javnih natječaja i javnih poziva za dodjelu donacija i sponzorstva. 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200