Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

O CTR-u

Prelaskom na tržišnu ekonomiju posebno mjesto u Republici Hrvatskoj zauzima razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrta i zadrugarstva jer se smatra da će oni najviše pridonijeti restrukturiranju gospodarstva i smanjenju nezaposlenosti. Brodsko-posavska županija prepoznala je značaj podržavajuće poduzetničke infrastrukture, tj. institucija u okviru kojih će se poduzetnicima početnicima, ali i postojećim poduzetnicima pružati informativno - savjetodavna i stručna pomoć na jednom mjestu.

Početkom devedesetih točnije 1992. godine, predstavnici Županije, znanstvenih institucija i lokalni stručnjaci osnivaju trgovačko društvo Centar za tehnološki razvoj (CTR) kao buduću jezgru za znanstveno-istraživački rad, transfer tehnologija i podršku inovativnom stvaralaštvu.

Županija je 1994. godine Centru povjerila izdavanje Poslovnog vodiča kroz Županiju (na hrvatskom i engleskom jeziku) s osnovnim ciljem predstavljanja županije u Hrvatskoj i inozemstvu te privlačenja ulagača u županiju.

Od 1997. godine Brodsko-posavska županija povjerila je temeljem godišnjeg ugovora CTR-u ulogu Županijske razvojne agencije (prve u Hrvatskoj). Kao takav, jedan je od nositelja izrade i provedbe Regionalnog operativnog programa Brodsko-posavske županije za razdoblje 2005-2012. godine.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 2010. godine izdaje potvrdu kojom se potvrđuje da je CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. upisana, na prijedlog Brodsko-posavske županije, u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

Danas CTR - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije d.o.o. čini neizostavni dio poduzetničke infrastrukture u Brodsko-posavskoj županiji koji zadovoljava ne samo potrebe poduzetnika, nego pruža i specijalizirane oblike pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi u izradi i provođenju poduzetničkih i razvojnih projekata u okviru pretpristupne strategije EU.

 

 

Područje aktivnosti

 • istraživačko-razvojni rad, samostalno i u suradnji s osnivačima
 • pružanje poslovnih, tehničkih, financijskih, pravnih i obrazovnih usluga
 • izrada predinvesticijskih i investicijskih studija i poslovnih planova u cilju dobivanja financijskih sredstava od banaka
 • izrada i implementacija projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi)
 • provedba programa bespovratnih potpora i Operativnih programa Vlade
 • privlačenje stranih ulaganja u Brodsko-posavsku županiju
 • transfer tehnologija s ciljem osnivanja malih i srednje velikih poduzeća
 • istraživanje tržišta i pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu
 • suradnja s inovatorima
 • izdavačka djelatnost

 

 

Neki od rezultata

 

 • Savjetovano više od 1.500 budućih, novih i postojećih poduzetnika,
 • Suradnja sa domaćim i stranim ministarstvima i institucijama
 • Realizirano preko 300 projekata za bespovratne potpore raznih ministarstava i domaćih fondova
 • Prijavljeno preko 20 projekata na pretpristupne fondove EU
 • Izrađeno više od 1.500 Poslovnih planova i Investicijskih studija za realizaciju ulaganja te zapošljavanja više od 1.500 ljudi
 • Osnovana 2 uspješna klastera (Posavina - povrće i Transportni Centar)
 • Formirano 10-ak poslovnih zona u županiji
 • Danas ima 15 zaposlenih, od toga 9 žena.

 

Ciljevi djelovanja CTR-a, koji proizlaze iz njegove misije, vodeći računa o stupnju razvoja, specifičnim potrebama i zahtjevima lokalnog okruženja, su:

 

 • stvaranje pozitivnog poduzetničkog ozračja,
 • smanjenje nezaposlenosti putem otvaranja novih radnih mjesta,
 • povezivanje unutar malog gospodarstva (zadrugarstvo, clusteri, kooperacija),
 • brže uključivanje u poduzetništvo posebnih ciljnih skupina (mladi, žene, branitelji),
 • razvoj ljudskih resursa kroz izobrazbu za poduzetništvo i osposobljavanje poduzetnika kroz dopunsko obrazovanje,
 • lokalni i regionalni razvoj,
 • objedinjavanje i koordinacija aktivnosti na privlačenju direktnih stranih investicija,
 • pomoć pri ulaganju i praćenje procesa ulaganja,
 • koordinacija i pomoć pri izradi projekata za potrebe regionalnog razvoja,
 • koordinacija i pomoć pri izradi aplikacija za dobivanje sredstava iz europskih fondova

 

Pravo na pristup informacijama

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva CTR - Razvojnoj agenciji Brodsko-posavske županije d.o.o. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je:

 1. ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili
 2. ako se obrazac ne koristi, potrebno naznačiti da se radi o Zahtjevu za pristup informacijama (ili naglasiti da se zahtjev podnosi slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama).

Osoba zadužena za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jest Ivan Marić.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o., Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod,
 • ektroničkom poštom na adresu: martina@ctr.hr s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama
 • na broj telefaksa: 035/400–130, uz naznaku: Zahtjev za pristup informacijama
 • donijeti osobno u CTR - Razvojnu agenciju Brodsko-posavske županije radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. CTR ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN 38/11).

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

 

PLAN RADA

 

Plan  rada CTR-RA BPŽ d.o.o. za 2016. godine

Plan rada CTR-RA BPŽ d.o.o. i Financijski plan za 2017. godinu

Plan rada CTR-RA BPŽ d.o.o. i Financijski plan za 2018. godinu

 

JAVNA NABAVA

Pravilnik o uvjetima i postupcima jednostavne nabave (na snazi od 01.03.2017.)

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave.

Izjava o nepostojanju javne nabave za 2014. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za razvoj Brodsko-posavske županije 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016, a vezano uz ovaj postupak javne nabave, naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

· Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o., Ul. Ivana Cankara 76, 35000 Slavonski Brod, OIB: 72233813800

· Klaster Posavina povrće d.o.o., Savska 6a, 35424 Orubica, OIB: 00052274227. 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini.

Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini.

Registar sklopljenih ugovora u 2017. godini.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (od 01.01. do 31.05.2017.)

PLAN NABAVE 

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2017.

Plan nabave za 2018. 

I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. 

III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. 

I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

IV. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

DONACIJE I SPONZORSTVA

Trenutno nema otvorenih javnih natječaja i javnih poziva za dodjelu donacija i sponzorstva. 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200