Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
17/01/2020

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (dalje u tekstu: Poziv) je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (dalje u tekstu: Poziv) je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE) u višestambenih zgradama.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 najmanje 66% ukupne korisne površine* iste koristi se za stanovanje;

 ima tri (3) ili više stambenih jedinica;

 njome upravlja upravitelj zgrade;

 jedinstvena je arhitektonska cjelina**;

 nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (dalje u tekstu: MGIPU) kao Posredničko tijelo razine 1 (dalje u tekstu: PT1) odgovorno je za pripremu i objavu Poziva, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) kao Posredničko tijelo razine 2 (dalje u tekstu: PT2) odgovorno je za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te nadzor provedbe odabranih projekata. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu : MRRFEU) kao Upravljačko tijelo (dalje u tekstu: UT) upravlja i odgovorno je za cjelokupnu provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020. (dalje u tekstu: OPKK).

U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu projektne dokumentacije, provedbu energetske obnove i uvođenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama.

Isti Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava ( dalje u tekstu : postupak dodjele) može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije i aktivnosti provedbe energetske obnove ili samo za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove. Prijavitelj ne može u projektnom prijedlogu tražiti bespovratna sredstva samo za aktivnosti izrade projektne dokumentacije.

* Ukupna korisna površina je ukupna neto podna površina zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011.

** Jedinstvena arhitektonska cjelina podrazumijeva jedinstvenu konstruktivnu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija. Predmet jednog projektnog prijedloga moraju biti sve zgrade koje čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.

Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade;

 upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade (dalje u tekstu: Prijavitelj).

Ukoliko postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja jedne višestambene zgrade (jedinstvene arhitektonske cjeline), predstavnici suvlasnika/upravitelji opunomoćuju jednog predstavnika suvlasnika/upravitelja koji podnosi projektni prijedlog za cijelu višestambenu zgradu (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu).

Ukoliko upravitelj zgrade upravlja s više zgrada, može dostaviti više pojedinačnih projektnih prijedloga za svaku višestambenu zgradu pojedinačno (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu), dakle, sklapa se jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednu višestambenu zgradu (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu).

Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

I. Projektna dokumentacija

1. Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa;

2. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog  certifikata prije provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke.

II. Energetska obnova

1. Obnova ovojnice zgrade ;

2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;

3. Zamjena ili poboljšanje postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode visokoučinkovitim sustavom;

4. Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;

5. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije za pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd. ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe jedinstvene arhitektonske cjeline;

6. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje;

7. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

8. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) (dizalo, rampa i sl.);

9. Stručni nadzor građenja;

10. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;

11. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;

12. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;

13. Upravljanje projektom i administracija: izrada prijavnih obrazaca, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi;

14. Promidžba i vidljivost projekta – sukladno Uputama za korisnike sredstava: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.,

a obvezno:

-  naljepnice,

-  trajna ploča ili pano,

- priopćenje ili konferencije za medije (obvezno za Prijavitelje koji imaju više od 10 projektnih prijedloga, dok je opcionalno za ostale Prijavitelje).

Sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije je isključivo retroaktivno. Prijavitelji koji podnose projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove trebaju imati izrađen glavni projekt energetske obnove (i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo), izvješće o provedenom energetskom pregledu i energetski certifikat prije obnove, te navedenu dokumentaciju priložiti uz projektni prijedlog (ista mora biti 100% fizički izvršena).

Navedene aktivnosti mogu biti sufinancirane samo ukoliko je nabava bila provedena u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (isti će biti sastavni dio Poziva).

Popis mjera energetske učinkovitosti i tehničkih uvjeta, koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada, bit će sastavni dio Poziva.

Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje najranije 45 kalendarskih dana od objave Poziva (dan odobrenja dokumentacije Poziva od strane čelnika UT-a u sustavu eFondovi nakon čega slijedi automatska objava na javnom portalu sustava), a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15.3.2021. godine.

Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje u tekstu: EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 152.000.000,00 kuna (stopedesetdvamilijunakuna) s mogućnosti povećanja iste.

Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

a) najniži iznos 100.000,00 kuna (stotisućakuna),

b) najviši iznos 17.000.000,00 kuna (sedamnaestmilijunakuna).

Intenzitet bespovratnih sredstava

Najveći ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi kako slijedi:

*Ukoliko je projektom predviđena kombinacija mjera, maksimalni iznos bespovratnih sredstava se računa kumulativno po pojedinim mjerama.

Državne potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovoga Poziva mogu sadržavati elemente državnih potpora, ovisno o tome obavljaju li se unutar višestambene zgrade tržišne (gospodarske) aktivnosti. U slučaju da jedan ili više suvlasnika obavlja gospodarsku aktivnost unutar višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, bespovratna sredstva unutar ovog Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada (Klasa: 350-01/16-08/23, Urbroj: 531-01-16-3, od 10. listopada 2016. godine).

Detalji dodjele državnih potpora bit će opisani u okviru Poziva.

Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz ESI fondova) osigurati:

a) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva, i

b) sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga,

c) sredstva ostalih neprihvatljivih troškova nastala tijekom provedbe projekta (što uključuje i eventualne financijske korekcije slijedom utvrđenih nepravilnosti).

Vanjsko financiranje može obuhvatiti:

- u slučaju projekata kojima dodjela bespovratnih sredstava nije predmet državnih potpora, bilo koja sredstva osim sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova;

- u slučaju projekata kojima je dodjela bespovratnih sredstava predmet državnih potpora, isključivo sredstva osigurana po tržišnim uvjetima (npr. zajam ili jamstvo poslovne banke ili javnog tijela uz uvjet da se primjenjuju tržišni uvjeti).

Indikativna prihvatljiva lokacija projekta

Geografski obuhvat ovog Poziva ograničen je na područje Republike Hrvatske.

Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga

1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga

-     Predmet projektnog prijedloga je zgrada prema definiciji iz Poziva

-   Predmet projektnog prijedloga je zgrada energetskog razreda D ili nižeg (E, F, G) u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili nižeg (D, E, F, G) u primorskoj Hrvatskoj (energetski razred sukladno Q H,nd – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje izražena u kWh/m 2 a)    

- Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Q H,nd ), koja se treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje

- Predmet projektnog prijedloga je zgrada koja nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro

- Prijavitelj je priložio zadnji važeći dokaz koji dokazuje da je zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća (Postojeća zgrada je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je posebnim zakonom s njom izjednačena te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost.)

- Prijavitelj je priložio akt za građenje, odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja        (ako je primjenjivo)

- Prijavitelj je priložio Izjavu je li za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom potrebno ishoditi akt za građenje te je li potrebno ishoditi odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja

- Prijavitelj je priložio izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat, za zgradu koja je predmet energetske obnove, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

- Prijavitelj je priložio glavni projekt energetske obnove zgrade, s pripadajućim elaboratima ako je primjenjivo, ne stariji od 1. srpnja 2013. godine, s propisanim minimalnim sadržajem (arhitektonski snimak postojećeg stanja, projektirane mjere energetske učinkovitosti, proračuni energetskih potreba za postojeće i projektirano stanje, troškovnik, izjava ovlaštenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu)

- Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje provesti energetski pregled zgrade nakon dovršetka energetske obnove te se obvezuje priložiti izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat nakon izrade završnog izvješća nadzornog inženjera, a prije slanja završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno prije završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava

- Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje osigurati stručni nadzor

- Prijavitelj je priložio Izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje niti da će se u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje se prijavljuju za sufinanciranje u sklopu ovog Poziva

- Natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) je suglasna s obavljanjem radova energetske obnove zgrade

- Predstavnik suvlasnika je od strane suvlasnika ovlašten za predstavljanje suvlasnika, a upravitelj zgrade je od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje zgradom

- Projekt energetske obnove zgrade na kojoj su započeli radovi energetske obnove nije prihvatljiv u okviru ovog Poziva

- Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje

Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će raspisani u Pozivu.

2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga

Ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga

 Financijska isplativost i održivost projekta (financijski kriteriji):

- Održivost financijskih ušteda i koristi nakon završetka provedbe projekta

 Doprinos smanjenju potrošnje energije i zrelost projekta:

- Omjer ostvarene godišnje uštede energije i zatraženog iznosa sufinanciranja po projektu

- Postotni iznos projektirane uštede toplinske energije

- Postotni iznos projektirane uštede primarne energije

- Godina izgradnje višestambene zgrade

- Veličina zgrade

- Spremnost projekta za provedbu mjera energetske obnove u trenutku prijave

 Doprinos uravnoteženom razvoju:

- Pripadnost lokacije na kojoj se projekt provodi na način da će se projektima koji se provode u JLS sa statusom potpomognutog područja odnosno brdsko-planinskim područjima i otocima dodijeliti dodatni bodovi

 Promicanje održivog razvoja:

- Povećanje udjela OIE

- Zamjene energenta za grijanje/hlađenje i/ili pripremu tople vode

 Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti

- Mjere kojima se osigurava pristupačnost i prilagodba višestambene zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Svaki projektni prijedlog ocjenjuje se po navedenim kriterijima povezanima uz ciljeve i pokazatelje Poziva, financijskim i tehničkim kriterijima te doprinosu koji ostvaruju u rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju, održivom razvoju i drugim horizontalnim pitanjima.

U modalitetu trajnog poziva, nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni, priprema se lista projektnih prijedloga, poredanih po datumu i vremenu predaje svakog pojedinog projektnog prijedloga, koji su ostvarili minimalni broj bodova i zadovoljili propisane minimalne bodovne pragove za određene kriterije odabira.

Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja

Prijavni obrazac   – ispunjava se elektronski u sustavu eFondovi

Tehnički obrazac – sadrži tehničke podatke o zgradi koja je predmet projektnog prijedloga

Izjava prijavitelja – potpisom Izjave prijavitelj potvrđuje kako su svi podaci priloženi prijavi istiniti i točni te kako projekt zadovoljava opće i specifične kriterije Poziva

Izjava ovlaštenog arhitekta – potpisom Izjave ovlašteni projektant glavnog arhitektonskog projekta energetske obnove potvrđuje je/nije li zgrada koja je predmet obnove upisana u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, potvrđuje ima/nema li zgrada koja je predmet obnove više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano te izjavljuje je/nije li za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom energetske obnove potrebno ishoditi akt za građenje, odnosno odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja

Ažurirani popis suvlasnika zgrade izrađen od strane upravitelja zgrade/predstavnika suvlasnika s izraženom korisnom površinom te podatkom o namjeni (stanovanje ili komercijalna djelatnost) pojedinog suvlasničkog dijela

Izjava o primljenim potporama – dokaz o primljenim potporama male vrijednosti od strane svakog pojedinačnog suvlasnika zgrade koji obavlja gospodarsku aktivnost  

Međuvlasnički ugovor – dokaz da je Prijavitelj od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje predmetnom nekretninom (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više međuvlasničkih ugovora, odnosno postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)

Ugovor o upravljanju zgradom kojim se definiraju ovlaštenja i obveze upravitelja zgrade (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više Ugovora o upravljanju, odnosno postoji više upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)

Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika – ukoliko se projektni prijedlog odnosi na jedinstvenu arhitektonsku cjelinu kojom upravlja više upravitelja, predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog upravitelja/predstavnika suvlasnika kao Prijavitelja

Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi zgrade donesena temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine

Ugovor o otvaranju računa za provedbu projekta

Identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar – ako je primjenjivo

Zadnji važeći dokaz da je zgrada koja je predmet projektnog prijedloga postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat zgrade koja je predmet projektnog prijedloga – ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

Glavni projekt energetske obnove zgrade (s pripadajućim elaboratima ako je primjenjivo) koja je predmet projektnog prijedloga – ne stariji od 1. srpnja 2013. godine

Fotodokumentacija zgrade koja je predmet projektnog prijedloga i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova

Akt za građenje za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo

Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo

Izjava FZOEU o spremnosti projektnog prijedloga – neobvezna izjava koju je potrebno priložiti u slučaju kada je Prijavitelj zatražio stručnu podršku FZOEU.

Indikativni popis neprihvatljivih troškova/izdataka

Planirani troškovi/izdatci projekta moraju biti u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) i dodatnim uvjetima za prihvatljivost izdataka primjenjivima na predmetnu dodjelu.

Nabava

Kod podnošenja projektnih prijedloga i tijekom provedbe projekta, Prijavitelji (Korisnici) se moraju pridržavati postupka javne nabave za subjekte koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

U slučaju da Prijavitelj (Korisnik) nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), prilikom nabave radova, robe i usluga unutar ovog Poziva dužan je pridržavati se „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“, a koja će biti prilog dokumentaciji Poziva.

Troškovi koji uključuju nabavu bit će prihvatljivi samo pod uvjetom da je nabava provedena u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ili Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Nepridržavanje ovih postupaka odrazit će se na prihvatljivost izdataka, a PT2 prilikom provjere zahtjeva za nadoknadom sredstava koje tijekom provedbe projekta podnosi Korisnik, može proglasiti vezane troškove neprihvatljivima.

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200