Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
25/06/2020

Natječaj za zapošljavanje: Prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA:
023-01/20-01/06, URBROJ: 2178/01-36-01-20-1 Centar za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
I. ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
• VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE – 2 izvršitelja/ice
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- visoka stručna sprema tehničkog, prirodnog ili društvenog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- Životopis u Europass obrascu,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku potvrde ranijeg
poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili presliku ugovora o radu ili rješenje i sl.)
iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i
mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na
koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da Centar za razvoj
Brodsko-posavske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi
Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/2018).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi
na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17),
uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o
ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. navedenog Zakona, koji su navedeni na
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu
na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48.f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno
pravo.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave
preporučeno poštom na adresu:
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
Trg pobjede 26 a
35 000 Slavonski Brod,
s naznakom: „Prijava na javni natječaj“
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra će se samo osoba koja podnese
pravovremenu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Ravnatelj imenuje komisiju za provedbu javnog natječaja. Komisija utvrđuje listu prijavljenih kandidata
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune.
Kandidati s liste pozvat će se na testiranje i razgovor.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, engleskog jezika, poznavanja rada na računalu i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na oglasnoj ploči Centra za razvoj Brodsko-posavske županije i na web stranici http://www.ctr.hr/
objavit će se vrijeme održavanja testiranja i razgovora, područje provjere znanja te izvori za
pripremanje kandidata za provjeru, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez obveza
prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o
izboru.
KLASA: 100-01/20-01/02
URBROJ: 2178/01-36-02-20-1
Slavonski Brod, 25. lipnja 2020. godine

Natječaj

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200