Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
07/07/2020

Objavljena dva nova poziva za programe informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda, Enjoy it's from Europe

Odobreni iznos je 10 milijuna eura 5 milijuna eura za MULTI programe i 5 milijuna eura za SIMPLE programe.

Europska komisija objavila je dva nova poziva (https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/2020-additional-calls-proposals-published) za podnošenje prijedloga za programe promocije poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar Europske unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014...

Europska komisija objavila je dva nova poziva (https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/2020-additional-calls-proposals-published) za podnošenje prijedloga za programe promocije poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar Europske unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koja se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=HR ) s rokom predaje do 27. kolovoza 2020.
Prijedlozi će se početi zaprimati 7. srpnja 2020. godine.

Kako bi podržala poljoprivredno-prehrambeni sektor uslijed krize izazvane COVID-19, Komisija je raspisala dva poziva za prijedloge programa promocije. Pozivi nadopunjuju iznimne mjere podrške koje je nedavno usvojila Europska komisija i ciljaju sektore koji su najviše pogođeni krizom (prihvatljivi sektori za potporu promocije su: voće i povrće, vino, žive biljke, mlijeko i mliječni proizvodi i krumpir). Promotivni programi će se provoditi u Europskoj uniji ili bilo kojoj trećoj zemlji, i to u trajanju od jedne godine.

Odobreni iznos je 10 milijuna eura (5 milijuna eura za MULTI programe i 5 milijuna eura za SIMPLE programe).

Prihvatljivi podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti:
trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:
sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore-priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija
tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.
Nepovratna sredstva EU usmjerena na obnavljanje normalnih tržišnih uvjeta, iznose do 85% opravdanih troškova.
Ovo je prvi put da Komisija raspisuje takve pozive, u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu i kada se na promotivne akcije gleda kao na odgovarajući odgovor na situaciju. Kriza COVID-19 imala je značajan utjecaj na specifične poljoprivredno-prehrambene sektore, uglavnom zbog brzih promjena u potražnji i zatvaranju restorana, barova i kafića diljem Europske unije. Pozivi će biti otvoreni do 27. kolovoza 2020.

Jedan poziv posvećen je SIMPLE programima na koje se može prijaviti jedna ili više organizacija iz iste države Europske unije. Drugi je program MULTI, koji mogu podnijeti najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija.

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA SIMPLE (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-crisis_en.pdf) dostupno samo na engleskom jeziku
POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA MULTI (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-multi-2020-crisis_en.pdf) dostupno samo na engleskom jeziku

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
06/07/2020

Dodijeljeno 820 milijuna kuna za centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Za reformu strukovnog obrazovanja, koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja ističe kao važan dio svojih reformskih planova, osigurano je oko 2,25 milijardi kuna iz fondova EU-a.

Posljednjih 20 ugovora za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, u vrijednosti od 820 milijuna kuna, uručeno je u petak u Zagrebu uz ocjenu da je riječ o generacijskom iskoraku u zanemarenom području obrazovanja koje polazi čak dvije trećine srednjoškolaca u Hrvatskoj.
Za reformu strukovnog obrazovanja, koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja ističe kao...

Posljednjih 20 ugovora za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, u vrijednosti od 820 milijuna kuna, uručeno je u petak u Zagrebu uz ocjenu da je riječ o generacijskom iskoraku u zanemarenom području obrazovanja koje polazi čak dvije trećine srednjoškolaca u Hrvatskoj.
Za reformu strukovnog obrazovanja, koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja ističe kao važan dio svojih reformskih planova, osigurano je oko 2,25 milijardi kuna iz fondova EU-a.

Bivši pomoćnik ministrice za strukovno obrazovanje Vlado Prskalo zahvalio je i čestitao svima koji sudjeluju u reformi strukovnog obrazovanja.
Prskalo, koji je na dužnost pomoćnika ministrice došao s mjesta ravnatelja Srednje škole Matija Antun Reljković, koju je razvio u jednu od najpoznatijih u Hrvatskoj, istaknuo je da se reformom ne mijenja tek fasada niti će ovo biti puki smokvin list promjena, nego da se mijenja cijela paradigma obrazovanja.

„U sljedećih 40 mjeseci treba obaviti planirane promjene, za koje ima dovoljno novca“, rekao je Prskalo.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak dodijelila je ugovore i rekla da počinje novo razdoblje u strukovnom obrazovanju, koje će dalekosežno pozitivno utjecati na cjelokupno obrazovanje, pa i društvo.

Prisjetila se kako je bilo više pokušaja da se sredstva dodijele posebnim ustanovama koje bi bile osnovane, ali da su ipak stigla do regionalnih centara kompetentnosti, za koje je promijenjen i Zakon o strukovnom obrazovanju. No, zbog otpora stižu s dvije godine zakašnjenja.

U izgradnji regionalnih centara kompetentnosti sudjeluje oko 100 škola i više o 230 poslovnih subjekata. Sredstva će, uz ostalo, biti iskorištena za nabavu moderne opreme, modernizaciju i provedbu strukovnih programa prema potrebama tržišta rada, za edukaciju nastavnika, primjenu koncepta učenja temeljenog na radu s ciljem unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i poboljšanja uvjeta u strukovnim školama.

Među regionalnim centrima kompetentnosti nalazi se i Tehnička škola Slavonski Brod s projektom "Slavonika 5.1" vrijednim gotovo 49 milijuna kuna. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
25/06/2020

Natječaj za zapošljavanje: Prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA:
023-01/20-01/06, URBROJ: 2178/01-36-01-20-1 Centar za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na...

Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA:
023-01/20-01/06, URBROJ: 2178/01-36-01-20-1 Centar za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
I. ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
• VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE – 2 izvršitelja/ice
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- visoka stručna sprema tehničkog, prirodnog ili društvenog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- Životopis u Europass obrascu,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku potvrde ranijeg
poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili presliku ugovora o radu ili rješenje i sl.)
iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i
mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na
koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da Centar za razvoj
Brodsko-posavske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi
Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/2018).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi
na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17),
uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o
ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. navedenog Zakona, koji su navedeni na
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu
na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48.f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno
pravo.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave
preporučeno poštom na adresu:
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
Trg pobjede 26 a
35 000 Slavonski Brod,
s naznakom: „Prijava na javni natječaj“
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra će se samo osoba koja podnese
pravovremenu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Ravnatelj imenuje komisiju za provedbu javnog natječaja. Komisija utvrđuje listu prijavljenih kandidata
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune.
Kandidati s liste pozvat će se na testiranje i razgovor.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, engleskog jezika, poznavanja rada na računalu i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na oglasnoj ploči Centra za razvoj Brodsko-posavske županije i na web stranici http://www.ctr.hr/
objavit će se vrijeme održavanja testiranja i razgovora, područje provjere znanja te izvori za
pripremanje kandidata za provjeru, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez obveza
prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o
izboru.
KLASA: 100-01/20-01/02
URBROJ: 2178/01-36-02-20-1
Slavonski Brod, 25. lipnja 2020. godine

Natječaj

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
20/06/2020

Održana je trodnevna radionica za pripremu projekata za natječaj ESF-a 'Umjetnost i kultura online'

Projekt „Suradnja za uspjeh 3“ financira se iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Vrijednost projekta je 1.693.623,86 kuna, a toliko iznose i bespovratna sredstva odnosno EU potpora.

U sklopu projekta „Suradnja za uspjeh 3“, od 15. do 17. lipnja održana je trodnevna radionica za pripremu projekata za natječaj ESF-a "Umjetnost i kultura online".

Polaznicima radionice predstavljen je natječaj ESF-a „Umjetnost i kultura...

U sklopu projekta „Suradnja za uspjeh 3“, od 15. do 17. lipnja održana je trodnevna radionica za pripremu projekata za natječaj ESF-a "Umjetnost i kultura online".

Polaznicima radionice predstavljen je natječaj ESF-a „Umjetnost i kultura online“ kao i uvjeti prihvatljivosti i primjeri projekata iz ESF poziva „Kultura i umjetnost za mlade/osobe starije od 50). Polaznici su se mogli upoznati s kriterijima odabira i bodovanjem na natječaju, razradom aktivnosti, elemenata projekta te izradom troškovnika projekta.

Nositelj projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, a partneri na projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Slavonski Brod i udruga "Vrapčić". 

Projekt „Suradnja za uspjeh 3“ financira se iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Vrijednost projekta je 1.693.623,86 kuna, a toliko iznose i bespovratna sredstva odnosno EU potpora.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
19/06/2020

Obavijest o testiranju u postupku prijma na radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte u Centru za razvoj Brodsko-posavske županije

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnosti objavljenog 9. lipnja 2020. godine KLASA: 100-01/20-01/01, URBROJ: 2178/01-36-02-20-1 na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za razvoj...

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnosti objavljenog 9. lipnja 2020. godine KLASA: 100-01/20-01/01, URBROJ: 2178/01-36-02-20-1 na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se testiranje održati u velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV br.1 (I. kat), Slavonski Brod u četvrtak, 25. lipnja 2020. godine u 9,00 sati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavješteni elektronskom poštom.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obavještene elektronskom poštom.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj
i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske( NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN
123/17)
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
5. Poznavanje sustava EU fondova u RH (izvor: https://strukturnifondovi.hr/)

Po dolasku na provjeru znanja kandidat je dužan predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati/kinje su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.  S kandidatima koji ostvare minimalno 70% bodova iz pisane provjere znanja obavit će se usmeni razgovor/intervju nakon pisane provjere znanja isti dan.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
18/06/2020

Obrtna sredstva za ruralni razvoj – krediti uz kamatnu stopu od 0,5% i bez naknada

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

 

Obrtna sredstva za...

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

 

Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Opće značajke financijskog instrumenta:
• Sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.
• Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora.
• Geografski obuhvat je ograničen na područje Republike Hrvatske izuzev urbanih područja – Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.
• Krediti se odobravaju u kunama.
• Minimalni iznos kredita: 190.000,00 kuna.
• Maksimalni iznos kredita: 1.520.000,00 kuna.
• Nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita.
• Kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje fiksno.
• Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba.
• Rokovi otplate kredita do 5 godina (uključujući poček do 12 mjeseci) za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna.
• Rok korištenja kredita u pravilu do 3 mjeseca.
• Kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je:
• niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita;
• financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita;
• smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

Prijave počinju od 1. lipnja 2020. godine, a s obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, prijava se može podnijeti i online putem.

Više informacija nalazi se na poveznici, a odgovore na dodatna pitanja vezana uz zajam možete postaviti putem ruralni.krediti@hbor.hr.

 

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj-krediti-uz-kamatnu-stopu-od-05-i-bez-naknada/

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200